INUG Sveriges styrelse kallar härmed till 2014 års årsstämma

Årsmötet äger rum i Stockholm (information om lokal kommer senare) lördagen den 26:e april 16.00. Årsmötet beräknas ta ca 1h.

Förslag till dagordning

 • Val av ordförande och sekreterare för Årsstämman
 • Val av justerare tillika rösträknare
 • Fråga om Årsstämmans behöriga utlysande
 • Upprättande av röstlängd
 • Fastställande av dagordning
 • Styrelsens berättelse om det gångna årets verksamhet samt resultat- och balansräkningar
 • Revisorernas berättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 • Val av antalet verkställande ledamöter med ansvarsområde
 • Val av styrelsens sekreterare samt verkställande ledamöter utan rösträtt
 • Val av en eller flera revisorer
 • Val av valberedning
 • Fastställande av styrelsens förslag till budget
 • Fastställande av den avgift, som var medlemsförening skall inbetala
 • Övriga ärenden

Eventuella övriga ärenden, såsom motioner, ska ha inkommit till INUG Sverige skriftligen senast lördag 12:e april förslagsvis via mail till sara.elisabeth.lindell@gmail.com.

Nomineringar till valberedningen skickas till Madeleine Peters på madpe608@student.liu.se.
Efter årsmötet går vi ut och äter tillsammans för att fira det gångna året som har varit fyllt av en enorm framfart och positiv anda!
Anmälan till middag görs via medlemsföreningens representant i INUG Sverige senast lördag 12:e april.

Ska bli kul att ses, varmt välkomna!
INUG Sveriges styrelse genom Sara

Kontakta Sara Lindell för vidare frågor eller funderingar.
Sara.elisabeth.lindell@gmail.com
0700 83 74 28

Välkommen till INUG Sverige!

Ingenjörer och naturvetare utan gränser (INUG) Sverige är ett samarbetsorgan där våra medlemsföreningar möts för att utbyta erfarenheter, diskutera nationella frågor och koordinera projekt och andra gemensamma områden. Genom INUG Sveriges medlemsföreningar arbetar vi utifrån den tekniska och naturvetenskapliga kunskapens betydelse för hållbar samhällsutveckling. Det kan gälla kunskap om vad som påverkar kvaliteten på vattnet man dricker, förståelse för samspelet mellan miljö, teknik och ekonomi eller praktiska färdigheter som hur man kommunicerar med hjälp av en dator. Genom utvecklingssamarbeten med lokala organisationer, skolor och by-råd ställer vi svenska ingenjörer och naturvetares kunskaper till förfogande.
Välkommen att engagera dig och bidra med din kunskap till våra utvecklingsprojekt!”