Pågående projekt

  De aktiviteter som Ingenjörer utan gränser bedriver är till största delen i projektform. Om..

Read more

Pågående projekt

 

De aktiviteter som Ingenjörer utan gränser bedriver är till största delen i projektform. Om man vill delta i något av projekten, har frågor om ett projekt eller har en projektidé kan man kontakta organisationen.

Tatum, Kamerun – solcellsprojekt

Syftet med projektet är att internatskolan Family Farm School skall få solceller installerade. Skolan har runt 60 barn av vilka de flesta också bor på skolan och här finns behov av el för datorer och v1200px-Medicos_Sin_Fronteras_en_Murciaattenpumpar till hygienanläggningen. Dessutom behövs belysning för läxläsning och utomhusbelysning för att underlätta arbetet för nattvakterna. Idag har skolan bara sporadisk tillgång till el. Projektet skall även utbilda skolans personal, och personer i nära anknytning till skolan, i hur de skall underhålla solcellsystemet för att säkerställa levnadslängden. Dock skall även barnen känna sig delaktiga varför projektarbetarna tar med sig material för att lära också de unga om hur solcellerna fungerar.

Projektet skall stå klart våren 2017 och då skall skolan ha den kunskap som behövs för att sköta systemet utan hjälp av Ingenjörer utan gränser.

Freetown, Sierra Leone – Integrated Solid Waste Management

I urbana miljöer är avfall och sophantering en stor utmaning och det gäller framför allt i städer med bristande infrastruktur och knapphändiga resurser. Som följd växer dumpningplatser fram vilka skapar omfattande problem för miljön och människors hälsa samt att de växer okontrollerat. Ofta tänder man eld på sopbergen för att komma åt de glas och metaller som finns där och det gör att giftiga ämnen sprids i luften kring de boende i området. Skulle man istället kompostera materialet skulle slutprodukten bland annat kunna gå till de stora och små jordbruk som finns i omgivningen. Därför arbetar Ingenjörer utan gränser just nu med att etablera och driva en komposteringsanläggning i anslutning till en av dumpningsplatserna i Freetown, Sierra Leone.

Ingenjörer utan gränser samarbetar i detta projekt med sin systerorganisation, Engineers Without Borders, och ett stort antal lokala intressenter. Målsättningen är att anläggningen skall stå klar i början av 2017 och att man skall kunna utvärdera och avsluta projektet hösten samma år.

That tickles!Nepal – Build up Nepal CTH Project

Tillsammans med organisationen Build up Nepal återuppbygger Ingenjörer utan gränser Nepals landsbygd vilken påverkades kraftigt av en jordbävning år 2015. Man arbetar även med att bekämpa landsbygdens fattigdom. Ingenjörer utan gränsers syfte i projektet är att hjälpa Build up Nepal med vidareutveckling av tekniker och att hitta nya lösningar på olika problem.

Leave a reply

Your email adress will not be published. Required fields are marked*

En ideell organisation

  Ingenjörer utan gränser är en ideell, opolitisk och religiöst obunden organisation som har till..

Read more

En ideell organisation

 

Ingenjörer utan gränser är en ideell, opolitisk och religiöst obunden organisation som har till syfte att bidra till en bättre värld. Genom ingenjörskonst, naturvetenskap, entreprenörskap och projektkompetens bedriver organisationen volontärprojekt runt om i världen och genom seminarier inspirerar de unga till att bli ingenjörer.

Organisationen syftar också till att:

  • öka barns och ungdomars möjlighet till utbildning genom att förbättra deras studiemiljö både i hemmet och skolan
  • bidra till att medlemmarna utvecklas till vidsynta ingenjörer som blir skickliga inom ledarskap och tar ansvar för tekniken genom att stimuleras av den sociala mångfalden
  • inspirera barn och ungdomar att bli ingenjörer

Ingenjörer utan gränser driver både egna projekt och stöttar andras projekt som baseras på ingehappy volunteer group with food donationnjörskompetens och ofta sker detta i samarbete med lokala organisationer. Målet är att hitta tekniska lösningar som är anpassade till platsen, kompetensen, kulturen och de värderingar som råder – allt med respekt för människorna.

Organisationens olika seminarier skall också hjälpa människor runt om i världen att med teknikens hjälp och god etik skapa ett hållbart och gott liv för alla och envar. Genom att inspirera unga till att bli ingenjörer, till exempel genom att erbjuda läxhjälp för mellan- och högstadieelever, hoppas man öka intresset att utbilda sig vidare.

Ingenjörer utan gränser har medlemmar från vitt skilda yrkesområden; vid sidan av ingenjörer finns här bland annat arkitekter, hantverkare, vårdpersonal, administratörer och pedagoger. Organisationens nätverk är omfattande och man samarbetar med tekniska högskolor och universitet, organisationer och näringslivet för att engagera ingenjörer att med sin kompetens verka för en stabil och hållbar global samhällsutveckling. Då organisationen växer och medlemsantalet också växer hoppas man att se ännu fler lokalgrupper än de i Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund och Uppsala. För den som vill engagera sig gårConference Training Planning Learning Coaching Business Concept man in på Ingenjörer utan gränsers hemsida, där man kan läsa mer om vad som händer i ens närområde, vilka grupper som finns och hur man kan bidra.

Många som studerar, oavsett det är till ingenjörer eller något annat, ser det som naturligt att arbeta som volontär ett tag – det ger en möjlighet att bidra till en bättre värld och att göra något för sina medmänniskor.

Leave a reply

Your email adress will not be published. Required fields are marked*